Followers

AKTA PENDIDIKAN KHAS 1996
 
Menurut Akta Pendidikan 1996, Bab 8 Pendidikan Khas, Seksyen 41, Subseksyen (1) (B) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu.

Kanak-kanak berkeperluan khas

"Individuals who differ from soceital or community standards of normalcy. These differences may be due to significant physical,sensory,cognitif,or behavioral caracteristics. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs." [Garciulo (2003)]

McDonnell et al (1995) mengklasifikasikan pelajar-pelajar berkeperluan khas kepada rencatan akal, gangguan tingkah laku,autisme,gangguan pembelajaran,kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain. Ada juga di kalangan kanak-kanak istimewa ini mempunyai gangguan yang pelbagai (sebagai contoh, rencatan akal dan gengguan tingkah laku)

Gargiulo M.R pula mengkategorikan kanak-kanak berkeperluan khas kepada sembilan kategori iaitu:-

1. Terencat akal (Mental Retardation)
2. Kurang upaya dalam pembelajaran (learning disability)
3. Kecelaruan emosi dan tingkah laku ( Emotional or behavioral disorders)
4. Pintar cerdas dan berbakat (Gifted and talented)
5. Masalah bahasa dan pertuturan ( Speech and language disoders)
6. Masalah pendengaran (Hearing Impairment)
7. Masalah penglihatan (Visual Impairment)
8. Kecelaruan Spektrum Autisma (Autism Spectrum Disorder)
9. Kurang upaya Fizikal atau masalah kesihatan ( Physical or health disability)

Masalah Pembelajaran

Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:-

1. Sindrom Down
2. Autisme ringan
3. Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity Disoders/ADHD)
4. Terencat akal minima
5. Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disability)
6. Kurang upaya dalam pembelajaran khusus ( Contoh : Disleksia)

Ibu bapa yang peka dan prihatin terhadap masalah anak-anak sudah tentulah tidak mahu anak-anak mereka jauh tertinggal dalam pelajaran. Oleh itu sekiranya ada anak-anak yang mempunyai ciri-ciri di atas, adalah lebih baik membawa anak anda menjalani pemeriksaan doktor di Hospital Kerajaan bagi mengesahkan Ketidakupayaan anak-anak anda.

Banyak keistimewaan yang anak-anak istimewa ini akan perolehi. Jangan dipersiakan hidup anak-anak berkeperluan khas ini. Keegoan ibu bapa akan memalapkan masa depan anak-anak istimewa ini.
FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.


VISI
Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.


MISI
Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid dengan keperluan khas untuk menjadkan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASAS 3M
 1. Pendahuluan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.
2. Panduan Pengajaran & Pembelajaran
Buku ini disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Asas 3M. Buku ini mengandungi 3 komponen iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik. Setiap Contoh mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid.  

Buku ini disediakan dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dan simulasi disamping menggabungjalinkan pendekatan-pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen TMK, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan bagi membimbing guru dalam melaksanakannya.  
Penilaian yang disediakan bagi sesuatu pengajaran adalah bersifat dianostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Aktiviti dan lembaran kerja yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi
mencapai standard pembelajaran.

 Cadangan aktiviti yang terdapat di dalam buku ini tidak mukatamad dan guru digalakkan mengubahsuai aktiviti bersesuaian dengan
keupayaaan murid dan persekitaran. Guru juga digalakkan untuk membina modul p&p yang bersesuian dan secara tidak langsung
berpeluang mengembangkan kreativiti.
3. Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran
Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Asas 3M, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran :

 * Inkuiri
 * Analisis Tugasan
 * Belajar Melalui Bermain
 * Pengajaran Bertema
 * Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)
 * Konstruktivisme
 * Multi Sensori
 * Pembelajaran Kontekstual
 * Pembelajaran Interaktif
 * Pembelajaran Koperatif
 * Simulasi
 * Pembelajaran Masteri
 * Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)Asas 3M
Free HTML Blog 4u